หน้าแรกเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์วิชาการกิจกรรมติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา  
           
       เรามีโรงงานสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ไวตามินพรีมิกซ์ภายใต้ชื่อการค้า “อัลฟ่าวิทพรีมิกซ์” ซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เลือกใช้วัตถุดิบไวตามินที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จากทางยุโรปเท่านั้น พร้อมเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการชั่งด้วยเครื่องดิจิตอลที่เที่ยงตรงและป้องกันการผิดพลาดโดยระบบบาร์โค้ดสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา พร้อมนักวิชาการที่ควบคุมคุณภาพการผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือลูกค้า  
       กลุ่มสารเสริมไวตามินและแร่ธาตุ
    อัลฟ่าวิทพรีมิกซ์ คือ สารเสริมวิตามิน และแร่ธาตุในอาหารสัตว์เพื่อการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต
แยกตามชนิดสำหรับสุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ โคนม โคเนื้อ
     
 
  เคซี-โพล(แกรนูล) คือ วิตามินรวม,อิเลคโตรไลซ์,กรดอะมิโน ใช้สำหรับละลายน้ำ หรือผสมอาหาร
ในไก่ไข่ ไก่เนื้อ  สุกรพันธ์ สุกรขุน  ชนิดแกรนูล ซึ่งมีประสิทธิภาพและความคงตัวสูงสุด
 
  Persol-S คือ สารเสริมวิตามิน และแร่ธาตุในอาหารสัตว์สำหรับสุกรพันธุ์ เพื่อการเจริญเติบโต
เพิ่มผลผลิตและบำรุงระบบสืบพันธุ์
 
  Zorien® SeY คือ เป็นแร่ธาตุซีลีเนียม อินทรีย์ในรูปของซีลีเนียมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae)
ชนิด ซีลีโนเมธไทโอนีน ใช้ในการผสมอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพซากแก้ปัญหาเนื้อแฉะและเพิ่มผลผลิต
ในระบบสืบพันธ์ของสุกรพันธ์ สุกรขุน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ
    มินเทร็กซ์ พีเอสอี คือ แร่ธาตุอินทรีย์ นวัตกรรมแห่งอนาคต  ประกอบด้วย แร่ธาตุ ครีเลท Zn,Cu Mn และ Se  
แต่ละตัวประกอบด้วยแร่ธาตุ อินทรีย์ 1 อะตอม และโครงสร้างของ  HMTBA 2 โมเลกุล ทำให้สามารถดูดซึมใช้
ประโยชน์สูงสุดโดยเสิรมลงในอาหาร สำหรับสุกรพันธ์ สุกรขุน ไก่ไข่ และไก่เนื้อ เพื่อการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิต
ภูมิคุ้มกัน ปรับปรุงคุณภาพซาก เพิ่มคุณภาพ และความแข็งของเปลือกไข่
     Mineral 88 คือ สารเสริมแร่ธาตุรวม สำหรับเสิรมในอาหารไก่ไข่ และไก่เนื้อ เพื่อการเจริญเติบโต บำรุงกระดูก
เพิ่มความแข็ง และคุณภาพผิวเปลือกไข่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       กลุ่มเอ็นไซม์
  นาทูมิกซ์
  
   นาทูมิกซ์ คือ เอ็นไซม์ไฟเทส ผลิตจากเชื้อรา Aspergillus niger  ในรูปแกรนูลเคลือบรูปโพลีแซคาไรค์
เพื่อความคงทนต่อความร้อนและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ใช้ผสมอาหารสำหรับสุกรขุน สุกรพันธ์ ไก่ไข่ ไกรุ่น
และไก่เนื้อ เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยฟอสฟอร์รัสเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ใช้ทดแทน
แหล่งของฟอสฟอร์รัสในวัตถุดิบอาหารสัตว์
  1 กิโลของนาทูมิกซ์ ประกอบด้วยเอนไซม์ไฟเทส 300,000 FTU.

 
นาทูมิกซ์
  
   นาทูมิกซ์-ซี คือ เอ็นไซม์ไฟเทส ผลิตจากเชื้อรา Aspergillus niger  ในรูปแกรนูลเคลือบรูปโพลีแซคาไรค์
เพื่อความคงทนต่อความร้อนและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ใช้ผสมอาหารสำหรับสุกรขุน สุกรพันธ์ ไก่ไข่ ไก่รุ่น
และไก่เนื้อ เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยฟอสฟอร์รัสเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ใช้ทดแทน
แหลงของฟอสฟอร์รัสในวัตถุดิบอาหารสัตว์       
  1 กิโลของนาทูมิกซ์-ซี ประกอบด้วยเอนไซม์ไฟเทส 500,000 FTU.

     ลูตาฟอส คือ เอ็นไซม์ไฟเทสใช้ในการย่อยฟอสฟอร์รัสและเอ็นไซม์รวม ชนิด NSPs (non-starch polysaccharides)
ใช้ในการย่อยเยื้อใยในวัตถุดิบพวกธัญพืชและ Digestive Enzyme ใช้ในการย่อยวัตถุดิบพวกแป้งเป็นสูตรที่ผลิตมา
เพื่อความเหมาะสมของวัตถุดิบในประเทศไทย
 
   ลูตาไซม์ คือ เอ็นไซม์รวม ชนิด NSPs (non-starch polysaccharides) ใช้ในการย่อยเยื้อใยในวัตถุดิบพวกธัญพืช
และ Digestive Enzyme ใช้ในการย่อยวัตถุดิบพวกแป้ง เป็นสูตรที่ผลิตมาเพื่อความเหมาะสมของวัตถุดิบในประเทศไทย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       กลุ่มจับสารพิษจากเชื้อรา
  Turbosil

   เทอร์โบซิล คือ Acidified Hydrated Sodium Alumino Silicate (HSCAS)ซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรเพิ่ม
ความเป็นกรดและเพิ่มพื้นที ในการดูดซับสารพิษอัลฟล่าท๊อกซิน ทั้งในกลุ่ม B1 และ G1 ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผสมอาหารในสุกรพันธุ์ สุกรขุน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ

     นาโนซอร์บ คือ สารสกัดเบต้ากูลแคน จากผนังเซลล์ยีสต์ด้วยกระบวนทางไบโอ-นาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุล
และผ่านกระบวนการฟอร์สโฟรีเลชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับสารพิษจากเชื้อราทั้งชนิดมีขั้ว (อะฟ่าท๊อกซิน)
และชนิดไม่มีขั้ว (ซีราลีโนน,ฟูโมนิซิน,ที-2ท๊อกซิน) สำหรับผสมอาหารในสุกรพันธุ์ สุกรขุน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ
     นาโนซอร์บ เอ้ก คือ สารสกัดเบต้ากูลแคน จากผนังเซลล์ยีสต์ด้วยกระบวนทางไบโอ-นาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุล
และผ่านกระบวนการฟอร์สโฟรีเลชันเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับสารพิษจากเชื้อราทั้งชนิดมีขั้ว (อะฟ่าท๊อกซิน)
และชนิดไม่มีขั้ว (ซีราลีโนน,ฟูโมนิซิน,ที-2ท๊อกซิน) สำหรับผสมอาหารในไก่ไข่ เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษ
เพิ่มภูมิคุ้มกันและปรับปรุงคุณภาพผิวเปลือกไข่
   
  นาโนมอส คือ ผลิตจากการสกัดผลังเซลล์ยีสต์ระดับโมเลกุลด้วยกระบวนการระดับไบโอ-นาโนเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้น
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค ใช้ในการผสมอาหารสุกรพันธ์ สุกรขุน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นาโนมอส
• ควบคุมสมดุลแบคทีเรีย โดยการดูดจับแบคทีเรียก่อโทษ เช่น อี.โค.ไล และ ซัลโมแนลล่า
• พัฒนาการทำงานของลำไส้
• กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       กลุ่มผลิตภัณฑ์กรดใช้แทนยาปฏิชีวนะ
     ฟอร์มี่ คือ สารเร่งการเจริญเติบโตและทดแทนยาปฏิชีวนะ เป็นกรดฟอร์มีและเกลือของกรดในรูปโปรเทสเซียมไดโฟเมท
ทำให้สามารถลดกลิ่นฉุน และการระคายเคืองสามารถคงทนในกระเพาะที่มีสภาพเป็นกรดเพื่อคงเหลือสภาพกรดในปริมาณสูง
สำหรับไปแตกตัวในบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มและฆ่าเชื้อระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ผสมอาหารเพื่อคุมท้องเสียและปรับสภาพ pH ในสุกรขุน ช่วงอนุบาล-เล็ก สุกรพันธ์ช่วงเลี้ยงลูก
 

   FORMI NDF คือ สารเร่งการเจริญเติบโตและทดแทนยาปฏิชีวนะ เป็นกรดฟอร์มีและเกลือของกรดในรูปโปรเทสเซียมไดโฟเมท
ทำให้สามารถลดกลิ่นฉุน และการระคายเคืองสามารถคงทนในกระเพาะที่มีสภาพเป็นกรดเพื่อคงเหลือสภาพกรดในปริมาณสูง
สำหรับไปแตกตัวในบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มและฆ่าเชื้อระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ผสมอาหารเพื่อคุมท้องเสียและปรับสภาพ pH สำหรับผสมอาหารไก่ไข่ ไก่เนื้อ

     อัลฟ่า ดราย คือ เป็นกรดอินทรีย์ธรรมชาติที่ประกอบด้วยกรดฟอร์มิก 62.5 % ใช้ในการลดค่า pH ป้องกันและฆ่าเชื้อ
ในระบบทางเดินอาหาร สำหรับสุกรช่วงอนุบาล-เล็กโดยผสมในอาหาร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       กลุ่มยาฆ่าเชื้อ
     Selko-pH คือ เป็นกรดอินทรีย์ชนิดน้ำใช้ในการปรับสภาพ pH ของน้ำเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม และปรับสภาพ pH
ในทางเดินอาหารเพื่อคุมเชื้อ อี.โค.ไล, ซัลโมเนลล่า ใช้สำหรับทำความสะอาดในระบบท่อโดยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบททีเรียก่อโทษ และป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มจากเชื่อจุลลินทรีย์ที่ก่อตัวในน้ำ สำหรับสุกรและสัตว์ปีก
     จี.บี.ซอล คือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบททีเรียชนิดน้ำ สำหรับผสมน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้น ฝาผนังและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ใช้จุ่มเท้าและพ่นยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       กลุ่มยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์
 

   แซคคาโร คัลเจอร์ คือ ผลิตภัณฑ์ยีสเคาเจอร์สายพันธ์ แซคคาโรไมเจอร์ จากผู้ผลิตคัลเจอร์อันดับหนึ่ง
ของเกาหลีใต้สำหรับเพิ่มการกินได้ เพิ่มการย่อยและดูดซึมสารอาหารอุดมด้วยวิตามินบีคอมเพลต แร่ธาตุ UGF
และสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ ใช้สำหรับผสมอาหารสุกรพันธ์ สุกรขุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ADG,FCR
ดีขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำนมลดปัญหาท้องเสียสำหรับ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เพิ่มประสิทธิการเจริญเติบโต เพิ่มเปอร์เซ็นและ
น้ำหนักไข่ เพิ่มความแข็งและคุณภาพผิวไข่

 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------