ความเป็นมา อัลฟ่าเวท

• บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ ให้เจริญก้าวหน้า เราพยายามเลือกสรร และนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม

• ปัจจุบัน บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในวงการปศุสัตว์จากผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของโลก

• บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด มั่นใจที่จะเป็นที่ปรึกษาประจำฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาในฟาร์มของท่าน เพื่อการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปสำหรับวงการปศุสัตว์ไทย

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับวงการปศุสัตว์โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม

พันธกิจ (MISSION)

เราจะผลิต และคัดสรร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างความสุขและแบ่งปัน โดยสนับสนุนส่งเสริมความสำเร็จของผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน

มาตรฐานความปลอดภัย

Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
HACCP (Hazard Analysis& Critical Control Point) หมายถึง การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวน การดำเนินงาน เชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา